ขอเชิญเยี่ยมชม “ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญเยี่ยมชม “ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา” ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์ Smart job center ชั้น ๓ ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน โดยเป็นศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ที่เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายในการทำงาน อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเสมือนจริง การสร้างองค์ความรู้ และปลูกจิตสำนึกนักศึกษาก่อนสู่ตลาดแรงงานจริง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดผ่านทาง www.oshthai.org สอบถามโทร ๐๒-๒๘๘๕๕๘๑

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา