การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีคณะกรรม ๓ ท่าน ประกอบด้วย ๑.นายวัชรพล บุญน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าสถานี ประธานกรรมการ ๒.นางศิริลักษณ์ ห้องทองคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการ ๓.นางทิพย์วรรณ สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ กรรมการ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา