การนำส่งคะแนนการสอบอ่านป.1-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมููลการสอบอ่านป.1-4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559 ให้รีบดำเนินการจัดส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560 และก่อนการส่งรบกวนช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักเรียนให้เรียบร้อย กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง  นักเรียนต่างด้าวไม่มีเลขประจำตัวประชาชนให้ใช้เลข รหัสโรงเรียน 10 หลัก ตามด้วย 001,002,…. ส่วนนักเรียนที่ขาดสอบลบชื่อนักเรียนออกจากระบบ นักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่กรอกข้อมูลเพิ่มในระบบ และกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง กลุ่มงานวัดประเมินผลต้องนำข้อมูลทั้งหมดมารวบรวม และส่งให้สำนักทดสอบทางการศึกษาภายในวันที่ 5  มีนาคม 2560

ติดต่อเรา