ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองหว้า  พานักเรียนชั้น อ.1 – ป.6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ วัดหนองหว้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหว้าและฟาร์มโคนม(เจริญฟาร์ม)

ในวันที่  22  กุมภาพันธ์  2560

ติดต่อเรา