การดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ขอแจ้งกำหนดการประเมิน

คณะกรรมการ คณะที่ 10 ประเมินกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า จำนวน 10 โรงเรียน

ประกอบด้วย

1. นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี  รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1

2. นายประสิทธิ์  พรมศร  ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง

3. นางรองรัตน์  ศิริ  ศึกษานิเทศ สพป.สระแก้ว เขต 1

 

13 มีนาคม 2560 (เช้า)  บ้านหนองกะทะ

(บ่าย)  บ้านคลองนางาม

15 มีนาคม 2560 (เช้า)  บ้านเขาดิน

(บ่าย)  บ้านเขาน้อยสามัคคี

16 มีนาคม 2560 (เช้า)  บ้านคลองเจริญ

สุภวิทย์

(บ่าย)  บ้านคลองธรรมชาติ

17 มีนาคม 2560 (เช้า)  บ้านหนองหว้า

บ้านธารนพเก้า

(บ่าย)  บ้านซับมะนาว

 

 

ติดต่อเรา