การดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ขอแจ้งกำหนดการประเมิน

คณะกรรมการ คณะที่ 10 ประเมินกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า จำนวน 10 โรงเรียน

ประกอบด้วย

1. นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี  รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1

2. นายประสิทธิ์  พรมศร  ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง

3. นางรองรัตน์  ศิริ  ศึกษานิเทศ สพป.สระแก้ว เขต 1

 

13 มีนาคม 2560 (เช้า)  บ้านหนองกะทะ

(บ่าย)  บ้านคลองนางาม

15 มีนาคม 2560 (เช้า)  บ้านเขาดิน

(บ่าย)  บ้านเขาน้อยสามัคคี

16 มีนาคม 2560 (เช้า)  บ้านคลองเจริญ

สุภวิทย์

(บ่าย)  บ้านคลองธรรมชาติ

17 มีนาคม 2560 (เช้า)  บ้านหนองหว้า

บ้านธารนพเก้า

(บ่าย)  บ้านซับมะนาว

 

 

Message us