การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินออนไลน์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (แจ้งครูปฐมวัยทราบ)

ขอเชิญครูปฐมวัยโรงเรียนรายชื่อดังแนบ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เวลา 09.00 น.

Scan240260.1

ติดต่อเรา