แจ้งคำชี้แจงการประเมินโดยการใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559

แจ้งคำชี้แจงคณะกรรมการการประเมินโดยการใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

kch 2560  km2560   ks2560

*คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในรูปแบบไฟล์  Microsoft Word  ดาวน์โหลดได้ที่ Remote drive  กลุ่มนิเทศฯ ค่ะ

ติดต่อเรา