การประชุมนำส่ง SAR ครั้งที่ 2

ขอเชิญโรงเรียนที่ยังไม่สามารถนำส่ง SAR เข้าร่วมประชุมเพื่อนำส่งพร้อมกันในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องบรรสาร เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อเรา