ประเมินการอ่านออกเขียนได้ ป.๑-๔

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว โดยท่านผู้อำนวยการได้กล่าวชี้แจงแนวทางการประเมินให้กับครูผู้คุมสอบ

ติดต่อเรา