ประชาสัมพันธ์โครงการการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ “สิทธิของหนูมีอยู่…จริงไหม”

ด้วยสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์การพิจารณา สมัครเข้าร่วมโครงการและยื่นขอรับทุนสนับสนุนอาชีพ  โดยส่งใบสมัครและรายละเอียดโครงการไปยัง สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (เขียนมุมซองว่า “โครงการการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน”)  ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2560  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ คลิกเปิดเอกสารที่นี่

ติดต่อเรา