ประชาสัมพันธ์โครงการเมล็ด(พันธุ์)แห่งความดี ปี 2 ตอน..”เดินตามรอยเท้าพ่อ”

ด้วยสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณา สมัครเข้าร่วมและยื่นโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการเมล็ด(พันธุ์)แห่งความดี ปี 2 ตอน…”เดินตามรอยเท้าพ่อ”  โดยส่งใบสมัครและรายละเอียดโครงการไปยัง สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เลขที่ 618/1  ถนนนิคมมักกะสัน  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (เขียนมุมซองว่า “เมล็ดพันธุ์แห่งความดี ปี 2”) ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ คลิกเปิดเอกสารที่นี่

ติดต่อเรา