รอง ศธจ.สระแก้วออกตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินการอ่านออก เขียนได้

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินการอ่านออก เขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๕ โรงเรียน ประกอบด้วย ๑. โรงเรียนบ้านวังจั่น ๒. โรงเรียนบ้านลุงพลู ๓. โรงเรียนบ้านป่าระกำ ๔. โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ ๕. โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส โดยได้ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการจัดทำนวัตกรรมการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม และมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  และกระทรวงศึกษาธิการให้แก่สถานศึกษาด้วย

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา