โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

 

กำหนดจัดการประชุมปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินระบบออนไลน์ และการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์” ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เพื่อกรอกแบบประเมินทางออนไลน์ และตรวจผลงานส่งเข้ารับการประเมิน

จึงแจ้งให้โรงเรียน(เอกสารแนบ)ที่จะขอรับตราพระราชทานปีนี้เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

ศน.รองรัตน์    ศิริ

โทร 091-7311441

ติดต่อเรา