รับการประเมิน กตปน. ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2559

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาหลังใน

 อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ต้อนรับคณะกรรมการคณะที่ 13  ประเมินกลุ่มเครือข่ายตาหลังใน

1.นายชูเกียรติ  ไชยพิณ    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ

2.นายมนต์ชัย   เกิดกุล     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

3.นายวีรศักดิ์   มลิจาร     ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต1

Latest posts by โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม (see all)
ติดต่อเรา