รับการประเมิน กตปน. ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2559

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาหลังใน

 อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ต้อนรับคณะกรรมการคณะที่ 13  ประเมินกลุ่มเครือข่ายตาหลังใน

1.นายชูเกียรติ  ไชยพิณ    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ

2.นายมนต์ชัย   เกิดกุล     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

3.นายวีรศักดิ์   มลิจาร     ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต1

Message us