การประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูต่างชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จัดการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูต่างชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยมีท่าน ศน.นิธิวดี ป่าหวาย ศน.สีไพล พรหมศิริเดช ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นคณะการการประเมิน ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว


 

ติดต่อเรา