การคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี และมีความสามารถ เพื่อเข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย พระนามาภิไธย เกียรติบัตรและเงินทุนรางวัล ๕,๐๐๐ บาท โดยมีนักเรียนที่เข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๔ คน ได้แก่

๑. นางสาวเกสร สิงโตเผือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
๒. นางสาวกัณฐิกา รัตนพลแสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
๓. นายอดิศร ลุนบุตรดา นักเรียนระดับดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเขาฉกรรจ์ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว
๔. นางสาวอันธิกา อาจโสม นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา