รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี และคณะครู

รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2560

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  นำโดย

                     1. ผอ.ชูเกียรติ  ไชยพิณ        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ

                     2. ผอ.มนต์ชัย  เกิดกุล          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุปพัฒนา

                     3. ว่าที่ ร.ท.วีรศักดิ์  มลิจาร     ศึกษานิเทศก์


 

ติดต่อเรา