ตรวจสอบรายงานการทดสอบอ่านเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในระบบ e-MES

ตามที่ สพป. ได้แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ให้กรอกข้อมูลผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้น ป.1-6 ตามปฏิทินที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สถาบันภาษาไทย) ในระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (electronic monitoring and evaluation system :  e-MES) ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 นั้น  ขณะนี้ โรงเรียนทุกแห่งได้รายงานในระบบครบถ้วนแล้ว  แต่จากการตรวจสอบข้อมูลรายโรง/รายชั้น  พบว่ายังมีบางโรงเรียนที่ข้อมูลยังคลาดเคลื่อน  ซึ่งส่งผลกระทบผลการประเมินในภาพรวมทั้งเขต  จึงขอให้โรงเรียนตามรายชื่อ แนบท้ายนี้ เร่งรัดแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลในระบบ e-MES ตามรายละเอียดที่แนบ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2560

e-Mes (No.4)

school (No. 4)

ติดต่อเรา