กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี

     กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านแก้งสัมพันธ์ ได้จัดกิจกกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์  ต.บ้านแก้ง  อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว


ติดต่อเรา