เกียรติบัตรการจัดตั้งกลุ่ม – กอง และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

 

แจ้งให้โรงเรียนที่มีราชชื่อ ตามไฟล์แนบนี้ ให้มารับเกียรติบัตรการจัดตั้งกลุ่ม – กอง และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 😈 😛 😆 😎

 list school name

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา