ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี อ.อ.ป.6

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
ระหว่างวันที่  27 – 28  กุมพาพันธ์  พ.ศ.   2556
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆของลูกเสือและใช้ชีวิตกลุ่มร่วมกันa b c d e f g h i j

ติดต่อเรา