ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมโครงการ School Tournament

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม School Tournament ซึ่งเป็นกิจกรรมในรูปแบบรถเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ คือ รถรักเรียน by มิวเซียใสยาม เป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ โดยเชื่อมโยงกับการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ โดยจะสัญจรไปยังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โรงเรียนที่สนใจสมัครสามารถติดต่อได้ที่ คุณพรพิชิต พรรัตน์ โทร ๐๒-๒๕๕ ๒๗๗๗ ต่อ ๔๑๒

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา