การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

           ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)เมื่อครั้งประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 31 มกราคม 2560 ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.จำนวน 18 คณะ ออกประเมินสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งสังกัดเอกชนและ ตชด.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 22 มีนาคม 2560 รายละเอียดตาม ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 3 รายการ คือ
            1. ตารางกำหนดการประเมิน
            2. แนวทางการประเมิน ที่รร.ต้องดำเนินการและเตรียมการ
            3. แบบติดตามที่เป็นเครื่องมือการประเมิน
ติดต่อเรา