โครงการขยับกาย ขยายสมองป้องกันโรค

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม ยินดีต้อนรับ

คณะวิทยาภายนอก 1.นางสาวจิรวรรณ เมฆวัน  2.นางคำฝ้าย ถมจอหอ

นำเต้นฮูลาฮูป ตามโครงการขยับกาย ขยายสมองป้องกันโรค ประจำปี2560