ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว สมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว สมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. โดยผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. จะต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี บริบูรณ์นับถึงวันสมัคร ซึ่งมีคุณสมบัติได้แก่ ครู คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา หรือเป็นสมาชิกคุรุสภา รวมไปถึง ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สำนักงานพระพุทธศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร หรือผู้ที่ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานทางการศึกษา ส่วนการสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ส. ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครคือ คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก ชพ.ค. ผู้ที่มีความประสงค์ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสระแก้ว โทร ๐๓๗-๔๒๕ ๓๙๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา