สกสค. จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ครูช่วยครู”

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการ “ครูช่วยครู” เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์อาชีพเสริมรายได้ของครู บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้วและครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้
๒. โครงการ “ระบบสมาชิกร้านค้าและสถานประกอบการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว” เพื่อลดรายจ่ายด้านค่าครองชีพฯ ผู้ที่มีความประสงค์ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสระแก้ว โทร ๐๓๗-๔๒๕ ๓๙๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา