เรื่อง ข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการกรอกข้อมูล ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 และจัดส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ ศธ 04153/ว 491 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

1.1

ติดต่อเรา