เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.60) สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 490 ลว.15 ก.พ.60 (รายละเอียดตามแนบ)

1

ติดต่อเรา