เข้าค่ายลูกเสือ

โรงเรียนบ้านหนองหว้า  พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร่วมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านธารนพเก้า  
ในระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2560

ติดต่อเรา