ต้านภัยยาเสพติด

 

วันที่ 26 มิถุนายม 2557 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต จัดกิจกรรมวันต้านภัยยาเสพติด

โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด

พร้อมทั้งเดินรณรงค์ พร้อมแจกเอกสารแผ่นพับ

ให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นการให้ความรู้และร่วมกัน

ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ของชุมชน

 

ติดต่อ สพป.สก.1