เทศบาลตำบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีความประสงค์รับโอนย้าย

เทศบาลตำบลสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีความประสงค์รับโอนย้ายพนักงานครูเทศบาลทุกตำแหน่ง จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลสรรพยา โดยมีสาขาวิชาเอกดังนี้
๑. สาขาวิชาภาษาไทย
๒. สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ภายในวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สอบถามโทร ๐๕๖ – ๔๙๙๑๓๔

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา