โรงเรียนบ้านแสงจันทร์เข้าร่วมงานเปิดโครงการชุมชนคุณธรรม ฯ

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ได้เข้าร่วมโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านคลองอาราง

โดยมี นายพงศ์ศักดิฐ์  เสมสันต์  ทีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานเปิดงาน

ติดต่อเรา