รับสมุดบันทึก สพฐ. ปี 2560

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1  ขอความร่วมมือ โรงเรียนในสังกัดให้การสนับสนุน

สมุดบันทึก สพฐ. ปี 2560  โรงเรียนละ 1 เล่ม ในราคา 150 บาท นั้น

ในการนี้   สพฐ. ได้จัดส่งมาให้ สพป.สระแก้ว เขต 1  แล้ว  จึงให้โรงเรียนไปรับได้ที่

กลุ่มอำนวยการ  สพป.สระแก้ว เขต 1  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อเรา