เทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 6 กิจกรรมหลักในห้องเรียนปฐมวัย

เนื่องด้วยบริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดอบรมครูปฐมวัย หลักสูตร “เทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 6 กิจกรรมหลักในห้องเรียนปฐมวัย” ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลวัฒนานคร(สาขาแพทย์แผนไทย) ถนนสุวรรณศร ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

โดยจัดเก็บค่าลงทะเบียนท่านละ 160 บาท ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสารการอบรม อาหาร เครื่องดื่ม และวุฒิบัตร ท่านผู้ที่มีความสนใจเข้ารับการอบรม โปรดสำรองที่นั่งได้ที่ คุณแสงอรุณ  อักษรดี เบอร์โทร 081-3992335 หรือ ผ่านทางสำนักงานเขตการศึกษาจังหวัด (ศึกษานิเทศก์ฝ่ายประสานงานครูปฐมวัย)

หมายเหตุ : โปรดแจ้งและสำรองที่ก่อนวันที่ 2 มีนาคม 2560 เพื่อความสะดวกการจัดเตรียมเอกสาร อาหาร และสถานที่อบรม ของคุณค่ะ

ติดต่อเรา