ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

นายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) และนายเรือง จันทพันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  ได้มอบหมายให้ นางสาวเนาวะรัตน์ ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก นำนักเรียนในระดับประถมศึกษา เข้าสาธิตการอ่าน การสะกดและแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยนวัตกรรมการแจกลูกผสมคำด้วยสี (ดำ แดง น้ำเงิน เขียว) ให้คณะกรรมการ กศจ.สระแก้ว ได้รับชม ซึ่งนักเรียนสามารถอ่าน สะกดและแปลได้อย่างคล่องแคล่ว

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต