เศรษฐกิจพอเพียง

  • เศรษฐกิจพอเพียง

  • ฝึกความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ
  • เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
  • พืชผักสวนครัวรั้วกินได้
  • เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

  • เลี้ยงปลาดุก
ติดต่อเรา