โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก รับรางวัลขวานสับขอน จากกลุ่มเครือข่ายฯ พระเพลิง

ผอ.อรฤทัย  พงษ์สนิท  ได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปักหลัก

ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2559

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระเพลิง

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านท่าเต้น  วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2560

ซึ่งเนตรนารี โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก “หมู่ชงโค” ทำคะแนนสูงสุดจากลูกเสือ-เนตรนารี ทั้งหมด 25 หมู่

และได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “ขวานสับขอน” จาก ผอ.ประสิทธิ์  พรมสร ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ

ติดต่อเรา