การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.1-4

กลุ่มงานวัดประเมินผลได้เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

ซึ่งจะดำเนินการสอบในวันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2560 เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนสามารถ Download คำสั่งได้ที่

Remote drive กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ  หากมีการแก้ไขชื่อ-นามสกุลคณะกรรมการ โรงเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ให้ถูกต้องก่อนปรินต์ได้เลย

ติดต่อเรา