การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

อ้างถึงหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 404 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 แจ้งให้โรงเรียนดาวน์โหลดรายละเอียดทาง Remote Drive ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จะดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดทาง Remote Drive ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้

ติดต่อเรา