การนำส่งข้อมูลระบบประกันคุณภาพ Online (ศน.ดำรง)

โรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่ได้นำส่งข้อมูลที่จำเป็น เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้เข้าไปในระบบโดยใช้ Username และ Password ที่เดิมที่เขตพื้นที่ให้ไว้ ดำเนินการดาวน์โหลดแบบบันทึกการนำส่งข้อมูลและกรอกข้อมูลปีการศึกษา 2557-2559 โดย สพฐ. จะเปิดระบบให้ดำเนินการส่งข้อมูลตั้งแต่วันที่ 10-28 กุมภาพันธ์ 2560 หากมีปัญหาประการใดให้แจ้ง ศน.ประไพ  ฉายอรุณ หรือ ศน.ดำรง  มูลรัตน์ เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

ติดต่อเรา