ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโรงเรียน(โครงการอาหารกลางวัน)

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโรงเรียนที่เสนอของบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา