ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนักบริหารพัสดุ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการฝึกอบรมนักบริหารพัสดุ หลักสูตร Certificate In Purchasing Program ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ ชั้น ๓ อาคารบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ๐๒-๙๒๖ ๙๖๔๑-๔

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา