จุลสาร ลด-หยุด –ภัย

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำจุลสาร ลด-หยุด –ภัย (จุลสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสงเสริมการเรียนรู้ด้านภัยพิบัติ) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ “ใส่ใจดูแลการเดินทางของเด็ก เพิ่มความปลอดภัย ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ” ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และเป็นสื่อในการเรียนรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ สำหรับสถานศึกษาใดที่มีความประสงค์ ที่จะขอรับจุลสารดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวศิริวรรณ จุลวนิชรัตน์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร ๐๒-๖๓๗ ๓๔๕๓

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา