มอบทุนการศึกษา

ผอ.ญาณวรุตม์  พิณสาย   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า ได้มอบทุนการศึกษา
จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว

ให้แก่ ด.ญ.นัทยา พูนเกษม และด.ช.สักดิ์สิทธิ์  บุตรน้ำรัก คนละ 1,000 บาท
ในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2560ติดต่อเรา