ประกาศการขอตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนที่ราชพัสดุ

แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ไปดำเนินการขอตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุอาคารและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียน แต่เจ้าหน้าที่มิได้นำหลักฐานหรือข้อมูลรายละเอียดใดๆ ไปประกอบการตรวจสอบ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้

จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดให้ดำเนินการตามรายละเอียดและแบบฟอร์มที่แนบมานี้

01022560

ติดต่อเรา