ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://edu.vru.ac.th สอบถามโทร ๐๒-๕๒๙ – ๓๐๙๙

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา