องค์การค้าของ สกสค.ขอเสนอหนังสือเรียนที่เป็นต้นฉบับของ สพฐ.

องค์การค้าของ สกสค. ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ขอเสนอหนังสือเรียนที่เป็นต้นฉบับของ สพฐ. และ สสวท. สำหรับสถานศึกษาที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหนังสือเรียน สามารถสั่งซื้อได้ที่ ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ทุกสาขาหรือศูนย์กระจายสินค้าระดับจังหวัดขององค์การค้าของ สกสค. หรือที่ www.SUKSAPANPANIT.COM

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา