ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการจัดการเรียนการสอน

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ขอเชิญครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการนำกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย มาใช้ในการพัฒนาเทคนิคการสอน โดยจะจัดอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.kusol.org สอบถามโทร ๐๒-๖๔๒ ๖๐๖๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา