โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย แจ้งให้ครูปฐมวัยทราบ

แจ้งให้โรงเรียนที่มีชื่อดังต่อไปนี้ กรุณาสมัคร  e-mail ด้วย Username และ Password ที่แจ้งให้ทราบ

  1. บ้านเขามะกา
  2. บ้านแก้ง
  3. บ้านทุ่งพระ
  4. บ้านคลองผักขม
  5. บ้านน้ำซับเจริญ
  6. บ้านคลองมะละกอ
  7. บ้านหนองเตียน
ติดต่อเรา