ขอเชิญร่วมส่งผลงานด้านการดำเนินโครงการตามรอยคุณธรรม รัชกาลที่ ๙

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมส่งผลงานด้านการดำเนินโครงการตามรอยคุณธรรม รัชกาลที่ ๙ และ เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม ๙ ประการ ตามพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยเน้นเรื่องคุณธรรมตามพระราชดำรัส ๙ ประการ ที่ได้พระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทยในโอกาสต่าง คือ

๑. พากเพียรอดทน

๒. เสริมสร้างคนดี

๓. รู้รักสามัคคี

๔. มีน้ำใจ

๕. ใฝ่ปประหยัด

๖. ซื่อสัตย์สุจริต

๗.เศรษฐกิจพอเพียง

๘. เรียงร้อยไมตรี

๙. หวังดีมีเมตตา

โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ๑. ประเภทเด็ก ๒. ประเภทเยาวชน ๓. ประเภทประชาชนทั่วไป ผู้สนใจสามารถดูรายลัเอียดได้ที่ www.m-culture.go.th/sakaeo ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สอบถามโทร ๐๓๗-๔๒๕๐๒๙ -๓๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา